RODO

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przekazuję Państwu informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z moich usług.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

Centrum Ubezpieczeniowe WIP z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Piastowa 14/18, Bydgoszcz 85-790, tel.: 604 400 183 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na powyższy adres.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z zawarciem polisy ubezpieczeniowej lub przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.)

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

  • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Centrum Ubezpieczeniowe WIP potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Centrum Ubezpieczeniowe WIP dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  • sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
  • mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Centrum Ubezpieczeniowe WIP ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Centrum Ubezpieczeniowe WIP wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Centrum Ubezpieczeniowe WIP oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Centrum Ubezpieczeniowe WIP może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
  • jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane dane mogą być udostępniane podmiotom z którymi Centrum Ubezpieczeniowe WIP ma zawartą umowę współpracy w celu świadczenia usług, realizacji obowiązków Centrum Ubezpieczeniowego WIP przewidzianych prawem, ochrony praw Centrum Ubezpieczeniowego WIP zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Centrum Ubezpieczeniowego WIP w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) upoważnionym z mocy prawa.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępnione przez Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Ubezpieczeniowe WIP, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Centrum Ubezpieczeniowego WIP.