WAŻNE INFORMACJE

Aktualności oraz ważne informacje z zakresu ubezpieczeń.

 Wysokość opłat karnych za brak OC 2024
 

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

 
 Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw wynosi 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.
 
 
 Pamiętaj, że ubezpieczenie OC komunikacyjne nie wznowi się w takich przypadkach jak:
 

  • kupiłeś pojazd i korzystasz z ubezpieczenia zbywcy tzw. aneks,
  • nie opłacisz w terminie tj. do końca okresu ubezpieczenia wymaganej raty za polisę OC.
 Pamiętaj, o przeglądach zgodnie z prawem budowlanym:
 
  • Zgodnie z prawem budowlanym (art. 62 ust. 1) właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

    a)   elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

    b)   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

    c)   instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 
 Pamiętaj, że pies i kot w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników nie są uznawane jako zwierzęta gospodarskie.
 

Zwierzęta te traktowane są jako zwierzęta domowe więc ważne, aby wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym aby była świadczona ochrona za wyrządzone przez nie szkody.